Κυπέλλο Ανεμοπορίας
Πτήσεων Ταξιδίου

ΣΚΟΠΟΣ
Ο σκοπός του κυπέλλου ανεμοπορίας είναι να επιτρέψει την εύκολη είσοδο και την παραμονή περισσότερων ανεμοπόρων στον κόσμο του Cross Country, απελευθερωμένους από πρόσθετες δυσκολίες όπως δηλώσεις συμμετοχής, μελέτη σημείων στροφής, σχέσεις πλευρών τριγώνου,  και γενικά μελέτη πολύπλοκων κανονισμών.

1. Τεκμηρίωση πτήσεων
Η τεκμηρίωση των πτήσεων γίνεται αποκλειστικά με GNSS Loggers. Τα μοτοανεμόπτερα πιστοποιούν την χρήση της μηχανής τους μέσω της καταγραφής του θορύβου της μηχανής (ENL). Δεν απαιτούνται επίσημοι παρατηρητές.

2. Αξιολογούμενη διαδρομή
Επί της καταγεγραμμένης διαδρομής, επιλέγονται μετά την πτήση ένα σημείο εκκίνησης, μέχρι τρία σημεία στροφής και ένα σημείο τερματισμού, έτσι ώστε η διαδρομή που θα προκύψει αν είναι η μεγαλύτερη δυνατή.
Η πτήση μεταξύ του σημείου εκκίνησης και του σημείου τερματισμού πρέπει να έχει γίνει χωρίς χρήση μηχανής ή ρυμούλκησης (ελεύθερη ανεμοπορική πτήση).
Πολλαπλή εκτέλεση της διαδρομής δεν είναι δυνατή.
Ένα τουλάχιστον από τα σημεία εκκίνησης, στροφής ή τερματισμού πρέπει να βρίσκονται εντός Ελλάδος.
Η μέγιστη απόσταση ενός σημείου εκκίνησης, στροφής ή τερματισμού από ένα τουλάχιστον καταγεγραμμένο σημείο της πτήσης μπορεί να είναι ένα μίλι (τόξο ενός δευτερόλεπτου).

3. Υψομετρική διαφορά
Η υψομετρική διαφορά μεταξύ των σημείων εκκίνησης και τερματισμού μπορεί να είναι το πολύ 1000 μέτρα.
Ως υψόμετρο εκκίνησης λαμβάνεται το χαμηλότερο ύψος μετά την αρχή της ελεύθερης ανεμοπορικής πτήσης, πριν το σημείο εκκίνησης.
Ως υψόμετρο τερματισμού λαμβάνεται το υψηλότερο ύψος μετά την άφιξη στο σημείο τερματισμού και πριν το τέλος της ελεύθερης ανεμοπορικής πτήσης.

4. Βαθμολογία
Η αξιολογούμενη διαδρομή βαθμολογείται με ένα βαθμό ανά χιλιόμετρο και πολλαπλασιαζόμενη με το 100 διαιρείται με τον διορθωτικό συντελεστή που αντιστοιχεί στον τύπο του ανεμοπτέρου που έγινε η πτήση (DAeC-Index). Το αποτέλεσμα στρογγυλοποιείται σε δεύτερο δεκαδικό του βαθμού.

5. Δήλωση πτήσης
Οι πτήσεις δηλώνονται μέσω E-mail στην διεύθυνση gliding@cromemco.gr ή με αποστολή μέσω ταχυδρομείου, ή με αποστολή στην σελίδα του κυπέλλου στο Internet στην διεύθυνση http://www.go.to/gliding το αργότερο 30 ημέρες μετά την διεξαγωγή της πτήσης. O συμμετέχων πιστοποιεί με την αποστολή της πτήσης του την ορθότητα της δήλωσης του.

6. Διάρκεια κυπέλλου
Το κύπελλο διεξάγεται από την 1η Ιανουαρίου μέχρι την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

7. Νικητής και ημερομηνία αποτελεσμάτων
Νικητής αναδεικνύεται όποιος μέσω των έξη καλύτερων πτήσεων του επιτύχει τους περισσότερους βαθμούς. Τα αποτελέσματα βγαίνουν την 31η Μαρτίου του επομένου έτους. Εκτός από την γενική κατάταξη υπάρχει και η ημερήσια κατάταξη, με την προυπόθεση ότι υπάρχουν τουλάχιστον τρεις συμμετέχοντες με έγκυρες πτήσεις εκείνη την ημέρα.

8. Έλεγχοι
Τα αρχεία των πτήσεων πρέπει να φυλάσσονται από τον αγωνιζόμενο μέχρι την ημερομηνία διεξαγωγής των αποτελεσμάτων. Η επιτροπή αγώνος διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει εκ νέου τα αρχεία από τους συμμετέχοντες.
Συμμετέχοντες των οποίων οι δηλώσεις δεν ταιριάζουν με τα αρχεία των πτήσεων και συμμετέχοντες οι οποίοι μετά από τρεις αιτήσεις για εκ νέου κατάθεση των αρχείων των πτήσεων προς την επιτροπή αγώνος δεν αποστέλλουν τις πτήσεις τους, διαγράφονται από τη λίστα συμμετοχών του τρέχοντος έτους.

9. Δημοσίευση πτήσεων
Οι συμμετέχοντες συμφωνούν για την δημοσίευση των αρχείων των πτήσεων τους στο Internet στην διεύθυνση των σελίδων του Ελληνικού Cross Country.

10. Συμμετοχή
Συμμετέχοντες είναι οι πιλότοι που διεξάγουν την πτήση. Η συμμετοχή είναι δωρεάν. Η συμμετοχή δηλώνεται μία φορά ετησίως και ο συμμετέχων αποδέχεται αυτόματα μέσω της συμμετοχής του τους όρους του κυπέλλου.

Ο ως άνω κανονισμός ενεκρίθει  στην  συνεδρίαση της επιτροπής ανεμοπορίας της 16/12/2000.